Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/papathemelis/public_html/includes/Core/loader.php on line 39

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/papathemelis/public_html/includes/version.php on line 37
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
Σύνδρομο DOWN
Αξιολόγηση χρήστη: / 19
ΦτωχόΑριστο 
PHP  
PHP  
Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
e-mail: greek@poetic.com
 

         Η αναπηρία είναι μια πολυδιάστατη κατάσταση ζωής. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (2001), «η αναπηρία είναι ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο φαινόμενο, που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου και των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο το άτομο αυτό ζει».


       Οι δομές της κοινωνικής πρόνοιας που έχουν σχέση με την αναπηρία πρέπει να στοχεύουν σε δύο κύριους τομείς: α)την ιατρική αποκατάσταση του ατόμου και β)την βοήθεια για την ομαλή προσαρμογή και ενσωμάτωση του ατόμου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι δύο αυτοί τομείς χωρίζονται σε επιμέρους υποομάδες δράσεων. 

         
Σύμφωνα με την ΕΣΑΕΑ το ποσοστό ατόμων με αναπηρία που ζουν στον ελληνικό χώρο είναι στο 9%, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ (1997) το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 12%. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αναπηρία παρουσιάζει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών και τα άτομα με διάφορες ιδιαιτερότητες δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Η αναπηρία κάποιου ατόμου μπορεί να είναι εμφανής ή αφανής, μόνιμη ή προσωρινή, σοβαρή ή ελαφριάς μορφής. Μπορεί δε να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και κοινωνική τάξη και οι επιπτώσεις (ψυχολογικές, οικονομικές, κοινωνικές) είναι πολύ σοβαρές τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την οικογένεια του.

         Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοεί ότι η αναπηρία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το περιβάλλον και τονίζει τους περιβαλλοντολογικούς φραγμούς οι οποίοι δημιουργούν εμπόδια στη πλήρη συμμετοχή των ατόμων στα διάφορα κοινωνικά δρώμενα και θα πρέπει να εξαλειφθούν. Η εξάλειψη αυτών των εμποδίων θα βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να ζουν με περισσότερη αξιοπρέπεια και καλύτερη ποιότητα ζωής.
 
          Δυστυχώς παρόλο που υπάρχουν Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της αναπηρίας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στη δικαιοδοσία του κάθε κράτους μέλους. Έτσι από όλες αυτές τις νομοθεσίες τα κράτη μπορούν να εφαρμόζουν κατά βούληση όποιους κανόνες θέλουν και αν θέλουν.

         Ακολουθώντας αυτή τη πορεία η ποιότητα και το μέγεθος των υπηρεσιών διαφέρει σημαντικά όχι μόνο από χώρα σε χώρα αλλά και μέσα στην ίδια τη χώρα.

 
        Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ανισότιμη μεταχείριση καθώς και η διαφορά στη παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών πράγμα που έχει σαν αντίκτυπο την αμφιβόλου ποιότητα διαβίωσης καθώς και την έλλειψη  σεβασμού, από όλους εμάς,  των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

         Τα σχόλια που ακολουθούν επισημαίνουν τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ της παροχής πρόνοιας στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη σε σύγκριση με τη χώρα μας, καθώς και τις ουσιαστικές ελλείψεις οι οποίες δημιουργούν ένα τεράστιο κενό σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική πολιτική της πολιτείας απέναντι σε άτομα με αναπηρίες και μειονεξίες. Οι καταγραφές αυτές βασίζονται τόσο στη πολυετή εργασιακή εμπειρία, του υπογράφοντος, σε χώρες της Ευρώπης, όσο και σε διακρατικές συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει την τελευταία δεκαετία.

 
        Είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να μελετηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, να αξιολογηθούν οι ήδη υπάρχουσες παρεχόμενες υπηρεσίες και να δρομολογηθεί εναρμόνιση αυτών των υπηρεσιών η οποία θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής οικογένειας. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση ενιαίου σχεδίου δράσεων για την αποτελεσματικότερη παροχή κοινωνικής πρόνοιας καθώς και η ανεύρεση νέων στόχων. Μπορεί ο βασικός στόχος να είναι η ενδυνάμωση και βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρίες, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πάντα αρχίζουν μέσα από την οικογένεια. Η πρώιμη παρέμβαση θα πρέπει να θεωρείται ο θεμελιώδης λίθος τόσο για την υγιή εξέλιξη του ατόμου με αναπηρία, όσο και για τη διατήρηση αρμονικών σχέσεων μέσα στην ίδια την οικογένεια. Η πρώιμη παρέμβαση που εδώ και χρόνια είναι θέμα υψίστης προτεραιότητας στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, εστιάζει τη προσοχή της στην εκπαίδευση της οικογένειας η οποία με τη σειρά της θα χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες γνώσεις για να βοηθήσει το μωρό με αναπηρία. Παράλληλα η συμμετοχή ενός έμπειρου ψυχολόγου βοηθά στη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας και η ουσιώδης βοήθεια από την ομάδα των κοινωνικών λειτουργών χτίζει γέφυρες μεταξύ της οικογένειας και των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών που σχετίζονται με θέματα αναπηρίας.

            Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες δεν σταματούν εδώ αλλά αλλάζουν καθώς αλλάζει και η ηλικία του ατόμου.
 
            Ας δούμε τους  κυριότερους τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, στη χώρα μας για να εναρμονιστούν οι υπηρεσίες πρόνοιας με αυτές των άλλων ευρωπαϊκών κρατών:

 
                        1. Καταγραφή όλων των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας που υπάρχουν σε όλη τη χώρα.

 
                        2. Σχεδιασμός εξειδικευμένων υπηρεσιών και κέντρων με στόχο αυτά να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων αναπηρία (καθορισμός αναγκών και προτεραιοτήτων).

 
                        3. Διάδοση και εξάπλωση των εξειδικευμένων υπηρεσιών σε πλήρη γεωγραφική κατανομή (ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες που θα εμφανιστούν από την καταγραφή).
 
                         4. Πρώιμη παρέμβαση και βοήθεια κατ΄ οίκον από έμπειρο προσωπικό, σε νέους γονείς με παιδί με αναπηρία.

                        5. Κατάρτιση, εξειδίκευση και εκπαίδευση των επαγγελματιών καθώς και των γιατρών που έρχονται σε επαφή με την αναπηρία.

                        6. Δημιουργία μονάδων αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης καθώς και κέντρα βραχυχρόνιας  φιλοξενίας. ¶μεση αποσυμφόρηση κάθε είδους ιδρυματικής μορφής διαβίωσης. 

                        7. Ευέλικτη πολιτική στην υιοθεσία παιδιών με αναπηρίες, ανάπτυξη του θεσμού των θετών γονέων για άτομα με κάθε είδους αναπηρίες.

                        8. Τάξεις παράλληλης ειδικής αγωγής, κέντρα προ επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και προστατευόμενα εργαστήρια παραγωγικής μορφής για τις μεγαλύτερες ηλικίες.

                        9. Χώροι ψυχαγωγίας και μεταφορά σε αυτούς σε όσα άτομα δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνα τους και ενθάρρυνση των αναπήρων για ανάπτυξη κοινωνικότητας.

                      10. Κέντρα συμβουλευτικής και ενημέρωσης σε θέματα αναπηρίας όπως επιδόματα, σεξουαλικότητα, κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, οργανωμένες ή ατομικές διακοπές, απασχόληση κ.α. 
                      11. Ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα αναπηρίας μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες εκπομπές πληροφόρησης.                         12. Κατάργηση της γραφειοκρατίας, ενθάρρυνση, χρηματοδότηση και ενδυνάμωση των συλλόγων των ατόμων με αναπηρία.

                      12. Προσβασιμότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα κτήρια, υπηρεσίες, οδούς, μέσα μεταφοράς, κ.α.

                     13. Τακτική αξιολόγηση και έλεγχος όλων των ανωτέρω υπηρεσιών.
 
         Είναι σημαντικό τόσο οι οικογένειες όσο και τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο σχεδιασμό προγραμμάτων που έχουν σχέση με αυτά, καθώς επίσης να συμμετέχουν ενεργά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Για να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο φροντίδας θα πρέπει να γίνεται  αξιολόγηση των προγραμμάτων από τους ίδιους τους χρήστες και τις οικογένειες τους. Επίσης επιβάλλεται η ανάπτυξη συνεργασίας και διακρατικών ανταλλαγών όπου το άτομο με αναπηρία και η οικογένειά του θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά νέες δομές και να ενημερώνονται πάνω σε διάφορες κοινοτικές δράσεις. Μέσα από αυτές τις επαφές μπορεί να δημιουργηθούν ισχυρά διακρατικά δίκτυα, τράπεζες δεδομένων καθώς και καθιέρωση ελαχίστων προδιαγραφών λειτουργίας υπηρεσιών  οι οποίες θα προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ποιότητας.
 
         Στη χώρα μας υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 200 σύλλογοι στους οποίους συμμετέχουν άτομα με διαφορετικές αναπηρίες. Κάποιοι από αυτούς τους συλλόγους περιλαμβάνουν άτομα με την ίδια αναπηρία π.χ. σύλλογος Τυφλών, Παραπληγικών, Αυτισμού, Down, κ.λ.π, ενώ κάποιοι  άλλοι (κυρίως της επαρχίας)   περιλαμβάνουν άτομα με διαφορετικές αναπηρίες. Η αλήθεια είναι ότι από αυτούς τους συλλόγους, λίγο ή πολύ, βρίσκονται σχεδόν όλοι στην ίδια μοίρα. Όπως γνωρίζουμε, όλοι οι σύλλογοι βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και αυτή με τη σειρά της βρίσκεται κάτω από την ΕΣΑμΕΑ. Δεν θα μπω στο πειρασμό να κρίνω εγώ το έργο που έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια η ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και η ΕΣΑΕΑ. Το 2009 η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑμΕΑ), συμπληρώνει είκοσι χρόνια παρουσίας στον Ελληνικό χώρο. Καλό θα ήταν να έμπαιναν κάποιοι στο κόπο να συγκρίνουν την ποιότητα ζωής του Ευρωπαίου αναπήρου και του Έλληνα και να αναρωτηθούν ΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ για να βοηθήσουν τον ανάπηρο που έχει την ατυχία εκτός της αναπηρίας του, να γεννηθεί σε μια χώρα όπου το επίπεδο ποιότητας ζωής ενός αναπήρου, σε πολλές περιπτώσεις, είναι χειρότερο από αυτό ενός ζώου! Καλό είναι λοιπόν να γίνεται πάντα ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ από όλους αυτούς τους κυρίους και να μην καλύπτονται από δικαιολογίες του τύπου ότι «φταίει ο εμφύλιος για την σημερινή κατάντια του Έλληνα πολίτη» (τέτοιες και πολλές άλλες παρόμοιες φράσεις αδικούν τόσο τη νοημοσύνη του ακροατή όσο και αυτού που εκφράζει το «ευφυολόγημα»!
 
          Ένα από τα πολλά κωμικοτραγικά που συμβαίνουν στη χώρα μας είναι το να υπάρχουν ανάπηροι δύο ταχυτήτων. Οι ανάπηροι οι οποίοι, θα λέγαμε, ότι ανήκουν στην ελίτ δηλαδή τυφλοί, παραπληγικοί, κωφοί, κ.α. και οι οποίοι όλοι αυτοί  μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, και οι ανάπηροι οι οποίοι στερούνται επαρκούς νοημοσύνης για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Αποτέλεσμα αυτού του διαχωρισμού είναι να συμβαίνουν «σημεία και τέρατα» που αρχίζουν από την χορήγηση επιδομάτων μέχρι τις «ειδικές επιτροπές» που θα πρέπει να περνάει ακόμη και ένα άτομο με σύνδρομο Down για να πιστοποιηθεί το αυτονόητο. Ότι δηλαδή το άτομο αυτό εξακολουθεί να έχει το σύνδρομο καθ? όλη τη διάρκεια της ζωής του!! 

         
Κάποιοι ίσως να αναρωτιούνται «και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για όλα αυτά».
 
         Το βασικότερο είναι να κατανοήσουν οι σύλλογοι τη τεράστια δύναμη την οποία διαθέτουν. Μέσα από αυτή τη δύναμη μπορούν να γίνουν εκστρατείες για άσκηση πολιτικής πίεσης (lobbying). Υπάρχουν τεράστια ποσά τα οποία η ευρωπαϊκή ένωση στέλνει για να βοηθηθούν άτομα με ιδιαιτερότητες. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά επιστρέφονται πίσω για το λόγο ότι η κάθε ελληνική κυβέρνηση δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει αλλά ούτε και ενδιαφέρεται να μάθει. Αλλά ακόμη και αν δεν επιστραφούν, τότε ξοδεύονται απλά για να ξοδεύονται χωρίς αρκετές φορές να δημιουργούν σημαντικές υποδομές. Σε αυτό το σημείο είναι η σειρά των συλλόγων να παρέμβουν.
 
         Για να μπορέσει να ασκηθεί πολιτική πίεση, πρώτα από όλα θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή και απαράβατη φιλοσοφία. Μέσα από αυτό πηγάζουν τα οράματα και οι στόχοι. Καλό είναι φιλοσοφία και στόχοι να είναι όσο το δυνατό ρεαλιστικοί και αποδεκτοί από όλες τις πλευρές. Υπάρχουν αρκετά σημεία ακόμη όπως ανάπτυξη στρατηγικής, καθορισμός κοινά αποδεκτών στόχων, χρονοδιαγράμματα κ.λ.π, αλλά αν προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε όλα αυτά θα μας τραβήξουν λίγο μακριά από το θέμα, οπότε μπορούμε να τα αφήσουμε για κάποια άλλη φορά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ? ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
[ Πίσω ]
papathemelis.gr papathemelis.gr - Σύνδρομο DOWN
     
PHP  
PHP  
Αρχική
PHP  
Βιογραφικό
Στα Μ.Μ.Ε.
Ομιλίες
Εκδηλώσεις
Φωτογραφίες
Επικοινωνία
Πολιτική Ενημέρωση
ΒΙΒΛΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
PHP  
Σύνδρομο DOWN
PHP  
OI NEOI
PHP  
* Φρουτοπία *
PHP  
Πολιτ. Γραμματεία

 

 
Πoλιτικό Σχόλιο
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  

Απορρίπτουμε τη λεγόμενη σύνθετη ονομασία την οποία προωθεί η κυβέρνηση και όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της Βουλής. Σύνθετη με συνθετικό της το Μακεδονία δεν υπάρχει, δεν θα σταθεί. Στην πράξη όλοι θα χρησιμοποιούν το σκέτο Μακεδονία.

Διαβάστε περισσότερα...
H γνώμη σας μετράει

Συμφωνείτε να λυθεί το Σκοπιανό με σύνθετη ονομασία;

Getting poll results. Please wait...


Προσκλήσεις
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  
PHP  

Κάνε klick για να δεις το

"ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ"

 
 
Αθήνα: ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2, ΣΥΝΤΑΓΜΑ Τ.Κ. 105 57 Τηλ. 210 3314314 Φαξ: 210 3217771
Θεσσαλονίκη: ΕΡΜΟΥ 55, Τ.Κ. 546 23 Τηλ. 2310 268333 Φαξ: 2310 262830
E-Mail : ,